top of page

Manglende tests for PFAS og pesticider

Opdateret: 27. mar.


Test nu jorden for PFAS og pesticider

Risikoen for forurening af grundvandet, og i sidste ende vores drikkevand, bliver en alvorlig bekymring, når lovgivningen ikke effektivt forhindrer en af de største trusler, vi står overfor i dag: Miljøfarlige stoffer fra forurenet jord.


Nordic Waste-sagen har fået stor opmærksomhed i medierne på det seneste. En sag, der dag for dag eskalerer i omfang og konsekvenser. Mens omfanget af jordskredet fortsætter med at vokse, har flere kommuner bebudet, at de vil undersøge, om der er risiko for lignende situationer i deres område. I København er al deponering af forurenet jord midlertidigt blevet standset i Nordhavn.


Fra et drikkevandsperspektiv er det en udfordring at sikre, at jord håndteres miljømæssigt ansvarligt af både virksomheder og myndigheder.


Der er behov for at gennemgå rammer, regler og tilladelser for håndtering af jord, herunder kravene til, hvad deponeret jord må indeholde – især hvis den skal placeres i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller i indvindingsoplande.


I december sendte Danske Vandværker et brev til miljøminister Magnus Heunicke og rejste spørgsmål om, hvorvidt kravene til, hvad der skal kontrolleres for i jord, er tilstrækkeligt opdaterede. For mig er det klart: Myndighederne må genoverveje reglerne, så vi kan sikre, at uønskede stoffer ikke siver ned og forurener vores grundvand. Som det er nu, er det op til den enkelte kommune at vurdere projekter med jorddeponi og "jordforbedring", herunder om det potentielt kan medføre væsentlig forurening af blandt andet grundvandet og derfor kræver en miljøgodkendelse.


I Gribskov har vi set eksempler på, at kommunen har godkendt udlægning af jord tæt på et vandværks indvindingsboring det seneste år. Senere er der fundet PFAS og pesticider i den udlagte jord, som overskrider kvalitetskriterierne for grund- og drikkevand.


I Horsens Kommune er vandværkerne også bekymrede for, om der er tilstrækkelig kontrol med kvaliteten af den jord, der bliver deponeret. Dette gælder blandt andet i et planlagt rekreativt bakkelandskab nær byen Hatting, som skal placeres både i et OSD-område og i et indvindingsopland. Den jord, der skal bruges til dette rekreative område, forventes sandsynligvis at blive hentet fra nabokommuner i forbindelse med udvidelsen af motorvej E45 og må derfor antages at indeholde forurenende stoffer.


Problemet med jordflytningsbekendtgørelsen er, at den ikke er tidssvarende, og at der ikke er krav om test for PFAS og rester fra sprøjtemidler. Vi risikerer forurening af grund- og drikkevandet, fordi loven ikke effektivt forhindrer en stor trussel mod grundvandet i dag: forurenet jord.


Som et minimum bør der være krav om, at der foretages målinger af PFAS og andre relevante miljøfremmede stoffer i alle områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til drikkevandsboringer. Nordic Waste-sagen er desværre kun et tydeligt billede på, hvilke konsekvenser store mængder forurenet jord på ét sted kan have. I andre kommuner er der også eksempler på tvivlsomme tilladelser eller manglende kontrol med udlægning af jord.23 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page